Algemene voorwaarden

Voorwaarden gebruik website Vrijwilligerspunt SMWO & verwerkersovereenkomst

De websites van de Vrijwilligerspunten Goes en Schouwen-Duiveland bieden een platform voor potentiële vrijwilligers en organisaties/initiatieven/trainers/kennisdelers (aanbieders) die zich maatschappelijk inzetten en zich richten op vrijwilligers die binnen de gemeente Goes resp. de gemeente Schouwen-Duiveland inzetbaar zijn voor vrijwilligerswerk.

 

Het doel van het platform is de vraag van vrijwilligers naar en het aanbod van aanbieders aan vrijwilligerswerk bij elkaar te brengen. Daarnaast kunnen aanbieders via dit platform trainingen en cursussen plaatsen en kunnen vrijwilligers zich daarvoor aanmelden. 

 

Aan het gebruik van het platform zijn voorwaarden opgesteld om misbruik te voorkomen en ervoor te zorgen dat het platform een veilige en aangename plek is voor alle bezoekers. 

 

De url van het platform Goes is https://www.vrijwilligerspuntgoes.nl/

De url van het platform Schouwen-Duiveland is https://www.vrijwilligerspuntsd.nl/

 

Als aanbieder dient u zich eerst te registreren via een registratieformulier op het gewenste platform en akkoord te gaan met onderstaande voorwaarden en verwerkersovereenkomst. Dit doet u door uw akkoord te geven op de website met onderstaande voorwaarden:

 

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website Vrijwilligerspunt SMWO:

Voor het gebruik van de website stellen wij de volgende eisen:

 1. Uitsluitend organisaties en maatschappelijke initiatieven kunnen vacatures plaatsen.
 2. De aanbieder met een makelaarsfunctie of buurtfunctie plaatsen geen vacatures voor derden.
 3. De aanbieder heeft tenminste één contactpersoon binnen de organisatie die verantwoordelijk is voor de werving, aanname en begeleiding van vrijwilligers.
 4. De aanbieder zorgt ervoor dat reacties op vacatures binnen 7 werkdagen en gepast worden beantwoord richting de vrijwilliger.
 5. De aanbieder selecteert en benadert de vrijwilligers met zorg en stuurt alleen reacties naar hen als zij aangeven interesse te hebben in het soort vrijwilligerswerk dat de organisatie aanbiedt.
 6. De aanbieder streeft naar een prettige en veilige werkomgeving voor vrijwilligers en werkt aan het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag. Organisaties die werken met minderjarigen en/of mensen met een beperking, werken aan een preventief beleid om seksueel misbruik van minderjarigen.
 7. De aanbieder zorgt voor actueel beheer van de website. Dat betekent dat de informatie in de openstaande vacatures en het aanbod van trainingen actueel is, evenals de contactinformatie die daaraan gekoppeld is.
 8. Een juist e-mail adres van u als aanbieder is cruciaal voor het goed borgen van de privacy van de vrijwilliger. De aanbieder dient in verband daarmee ervoor te zorgen dat het e-mail adres altijd juist en actueel is en dat het e-mailadres voorafgaand aan het gebruik op de website is getest.
 9. Voor een goede werking van de website van het Vrijwilligerspunt verwachten wij van de aanbieder dat deze de richtlijnen van de handleiding van de website naleeft.

 

Voorwaarden m.b.t. de verwerking van persoonsgegevens (Verwerkersovereenkomst): 

Met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens treedt SMWO opals verantwoordelijke voor de gegevensverwerking op de website en u (aanbieder) als verwerker van deze gegevens. SMWO en verwerker zijn beide verantwoordelijk om de toepasselijke wet- en regelgving op het gebied van bescherming persoonsgegevens en de verplichtingen op grond van de AVG na te leven. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 1. De verwerker mag de persoonsgegevens van de geïnteresseerde vrijwilliger niet voor andere doeleinden gebruiken dan waarvoor deze bedoeld zijn:
 2. Contactlegging met de geïnteresseerde vrijwilliger voor uw vrijwilligersvacature.
 3. Correspondentie over de aanmelding voor cursussen/trainingen met de geïnteresseerde vrijwilliger.
 4. Beheer van de trainingsbijeenkomsten.

N.B. De aanbieder dient zelf toestemming te vragen aan de geïnteresseerde vrijwilliger voor eventuele verdere verwerking van diens persoonsgegevens; verdere verwerkingen vallen niet onder het doel van de website en daarmee ook niet onder deze verwerkingsovereenkomst.

 1. De aanbieder treft afdoende technische en organisatorische maatregelen om de privacy van de gegevens van vrijwilligers beschikbaar gesteld op/via de website - te kunnen waarborgen m.b.t. de te verrichten verwerkingen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking zoals kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van persoonsgegevens.
 2. De verwerker bewaart de verstrekte persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk voor het doel en maximaal 2 maanden.
 3. De verwerker zet een verzoek van de vrijwilliger om de geregistreerde gegevens op de website te willen inzien, corrigeren, aanvullen of te verwijderen door aan SMWO, zodat SMWO dit verzoek kan afhandelen. Bij de afhandeling van dit verzoek kan SMWO rekenen op uw medewerking.
 4. De verwerker gaat vertrouwelijk om met de verstrekte persoonsgegevens om en hanteert een geheimhoudingsplicht jegens derden.
 5. De verwerker zal SMWO op de hoogte brengen van een beveiligingsincident in het kader van de onder 1 genoemde verwerkingen van persoonsgegevens. De verwerker meldt een datalek terstond bij de functionaris gegevensbescherming van SMWO. De verwerker verleent alle medewerking om tot een goede beoordeling van de situatie te komen. SMWO beoordeelt of zij betrokkene(n) zal infomeren en staat in voor die keuze. Melding bij de Autoriteit Persoonsgegevens verloopt via SMWO.

 

 

 1. SMWO kan een controle op de naleving van dit reglement uitvoeren en zal de verwerker daarover verwittigen.
 2. Aansprakelijkheid: SMWO is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de geplaatste teksten van de vacaturebank of trainingsaanbod. SMWO aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, voor wat betreft de vacatures, presentatieteksten, beoordelingen en reacties, noch voor verdere schade die hiervan een gevolg kan zijn.
 3. In geval van overige geschillen komen partijen uitdrukkelijk overeen dat ten aanzien van aansprakelijkheid de normale wettelijke regelgeving geldt.
 4. De verwerker schakelt geen subverwerkers in voor de verwerkingen.
 5. Duur, beëindiging, wijziging van de overeenkomst: zodra de verwerker zich afmeldt voor de website is tevens deze verwerkingenovereenkomst beëindigd. De toegang tot de website wordt geblokkeerd en de content van de aanbieder verwijderd. Vrijwilligers van nog openstaande vacatures of trainingen worden door het Vrijwilligerspunt verwittigd. Indien de verwerker zich niet houdt aan de voorwaarden, kan SMWO met onmiddellijke ingang de verwerker de toegang tot de website ontzeggen en eindigt deze overeenkomst.
 6. SMWO is gerechtigd deze overeenkomst te herzien wegens gewijzigde omstandigheden die noodzakelijk zijn voor naleving van de toepasselijke wet- en regelgeving of richtsnoeren. SMWO zal minimaal twee maanden van tevoren mededeling doen aan de verwerker over de wijzigingen.
 7. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting: op deze verwerkingsovereenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen, die tussen partijen mochten ontstaan in verband met deze verwerkingsovereenkomst, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter voor het arrondissement waarin Bewerker gevestigd is.

 

Versie 12-11-2020